Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

 1. Trách nhiệm :

 • Quản trị đội ngũ chào hàng: Huấn luyện nhân viên bán hàng nhằm đảm bảo được tính kế thừa và nhân bản được nhân sự thông qua “Quy trình đào tạo” đã được anh Dũng hướng dẫn đóng gói. Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Khuyến khích các nhân viên bán hàng, có form mẫu đánh giá được các nhân viên bán hàng.
 • Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Để đảm bảo được doanh thu Năm và hàng tháng công ty yêu cầu thì Trưởng phòng kinh doanh luôn luôn phải tập trung suy nghĩ để đề xuất bổ sung thêm “Danh sách SP nhóm 2 và 3”. Từ đó lập kế hoạch chi tiết cho nhân viên bán hàng để đảm bảo được DTcs cho từng bạn. Duy trì số lượng kinh doanh, hỗn hợp các sản phẩm và giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu
 • Quản trị hành chính: Thực hiện đúng qui định và tăng cường thực hiện chính sách của công ty bằng cách viết báo cáo về các cuộc họp được tổ chức hàng tuần và tháng. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty.
 • Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, Sự báo Thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với cá nhân viên chào hàng. Phát triển bằng việc tiếp thị offline và online. Báo cáo về thông tin doanh thu của đối thủ cạnh tranh từ tuần và tháng, báo cáo về tỉ lệ Volume khách hàng đến với mình/Đối thủ. Báo cáo về dữ liệu bán ra hàng tuần của các nhà Phân phối từ đó đánh giá khách quan được mình bán được chiếm bao nhiêu % thị trường.
 • Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc bán hàng xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty.
 1. Quyền hạn:

 • Tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phéo nhân viên bán hàng, cửa hàng trưởng, giám sát bán hàng.
 • Đề xuất các chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Quyết định phân chia chí tiêu doanh số bán hàng các đơn vị trực thuộc.
 • Có quyền tiếp nhận và điều động nhân sự trong phạm vi bộ phận kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.